top of page
Gradient3.png
VPLYV
BINAURÁLNYCH BEATOV NA UDRŽIAVANÚ POZORNOSŤ

Tzv. neurónové naladenie (neural entrainment) je schopnosť mozgu synchronizovať frekvenciu mozgových vĺn
s frekvenciou určitých vonkajších stimulov. Táto schopnosť nám umožnuje umelo vyvolať určitý typ mozgových oscilácií, ktoré zodpovedajú konkrétnej neurálnej aktivite spojenej so želaným stavom mozgu. 

Vonkajšie podnety ovplyvňujúce aktivitu nášho mozgu môžu byť vizuálne, hmatové, ale aj zvukové. Zvukové podnety v našej štúdií využívajú takzvané binaurálne beaty. Ide o percepčný jav vyvolaný dvoma tónmi rôznej frekvencie, počúvanými každým uchom osobitne. Výsledný súzvuk ovplyvňuje frekvenciu mozgových vĺn a vytvára tzv. neurónové naladenie. 

Naším cieľom bolo vyvolať mozgové vlny Beta, u ktorých sa v minulosti preukázal pozitívny vplyv na dlhodobú
a priestorovú pracovnú pamäť [1, 2] a zmerať jej vplyv na udržiavanú pozornosť, ktorý nebol doteraz preskúmaný.

 

30 účastníkov bez porúch pozornosti bolo rozdelených do dvoch skupín po 15 osôb. Každá skupina najskôr absolvovala kontrolný test udržiavanej pozornosti bez akejkoľvek zvukovej stimulácie. 

Následne účastníci počúvali binaurálne beaty alebo ružový šum, po čom znovu podstúpili rovnaký test.

Pre účel experimentu bola vytvorená skladba pozostávajúca z Beta binaurálnych beatov s frekvenciou 16 Hz, ktorá bola pre spríjemnenie počúvania prekrytá hudobnou melódiou. Kontrolná skupina počúvala ružový šum, čo je zvukové spektrum s akustickou energiou distribuovanou rovnomerne po oktávach. Žiadna z doteraz publikovaných štúdií, ktoré skúmali vplyv binaurálnych beatov aplikovaných na dobu menej ako 5 minút, nepreukázala významné účinky. Preto sme zvukovú stimuláciu zahájili 10 minút pred začiatkom kognitívnej úlohy. Tým sa zabezpečil dostatok času
na to, aby sa prispôsobila neurónová aktivita mozgu.  Počas pôsobenia zvukového stimulu sme následne  testovali úroveň udržiavanej pozornosti. 

Použili sme detekčný test udržania schopnosti reagovať (SART). Test vyhodnocuje skóre reakčnej doby, počet vynechaní a počet tzv. falošných reakcií, pri ktorých účastníci nemali reagovať, ale reagovali. 

 

 

 

Popri počúvaní binaurálnych beatov sme zaznamenali výrazne lepšiu udržiavanú pozornosť, než pri počúvaní ružového šumu. Znamená to, že skladba s binaurálnymi beatmi môže byť potenciálnym nástrojom na udržanie dlhodobej pozornosti u zdravých ľudí. Hlavný rozdiel spočíva v počte vynechaní, pri ktorých mali účastníci reagovať, ale nereagovali. Ten bol pri počúvaní binaurálnych beatov nižší. 

Reakčný čas sa významne nezmenil. Tieto zistenia je potrebné zohľadniť v diskusii, týkajúcej sa možného použitia binaurálych beatov v konkrétnych životných situáciách. Budúce štúdie by sa mohli zamerať na stanovenie najoptimálnejších frekvencií a časových obmedzení, ale aj na účinky dlhodobého používania binaurálnych beatov. 

 

 

 

Zdroje:

[1] M. Garcia-Argibay, M. A. Santed, and J. M. Reales, “Binaural auditory beats affect long-term memory,” Psychological Research, Aug. 2017.

[2] C. Beauchene, N. Abaid, R. Moran, R. A. Diana, and A. Leonessa, “The Effect of Binaural Beats on Visuospatial Working Memory and Cortical Connectivity,” Plus One, vol. 11, no. 11, 2016.

bottom of page